ระบบบริหารจัดการงานวิจัย


ข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

ที่
ปีที่จัดทำ
ชื่อผลงาน
ผู้จัดทำ
1 2565 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิต  จักรินทร์ คงสิบ
2 2565 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อการจัดการต้นทุนสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  นงเยาว์ บุญริน, ปราณี ช้างวงษ์
3 2565 การพัฒนาชุดทดลองการควบคุมสายพานลำเลียงด้วยพีแอลซี สำหรับวิชาระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ  สมโภชน์ ตามสายลม
4 2565 อิทธิพลของโลหะเชื่อมอะลูมิเนียมในการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมต่อสมบัติชั้นผิวเคลือบผิวเหล็กกล้าคาร์บอน S45C  ประจักษ์ บัวอาจ, ไพศาล เอี่ยมมี, อดิศร เปลี่ยนดิษฐ์, สุวัฒ ภูเภา
5 2565 การศึกษาอิทธิพลความเร็วรอบ และอัตราการป้อนในการเชื่อมด้วยการเสียดทาน แบบกวนอลูมิเนียม 6063 ความหนาต่่างกันด้วยตัวกวนทรงเรียว  ชนัญดร มีมุข, วรพงษ์ สว่างศรี, สมเกียรติ นุชพงษ์, อดิศร เปลี่ยนดิษฐ์
6 2565 การสร้างบล็อกประคองสกรูยึดฝ้าสำหรับช่างมือใหม่  พนา จันทร์ศิริ, ภิรมย์ญา สว่างกิจ, รุ่งนภา อรุณศรี
7 2565 การพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได  เมธินี สุภหัสดิ์, ศศิธร คุณฑี, พุทธิพงศ์ เครือแก้ว
8 2564 การสร้างและ หาประสิทธิภาพชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
(Constructionand Efficiency of an Robotic 5 Axix By Microcontroller System Experimental Set)
 ปรารถนา ราชสุภา, แก้วกัลยา ราชสุภา, กฤษณะ บุพศิริ, ภัทรพงศ์ ปานหิรัญ, ณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน
9 2564 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ ทางคณิตศาสตร์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องเมทริกซ์ของนักศึกษา ชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
 พิเชษฐื พิพทย์ไธสง, เปรมปรี ยังคุ้มญาติ, ธนวิชญ์ ชินรัตน์
10 2564 การศึกษาการใช้กรวดแทนหินในงานคอนกรีต  ทะยาน จงณรงค์ชัย, ฑิพากร ทรงตระกูล
11 2564 การออกแบบและสร้างโปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  วิรัตน์ พานทอง, พนา จันทร์ศิริ
12 2564 การศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จตามความคิดเห็น ของผู้ประกอบการธุรกิจและนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  รณภูมิ นาคสมบูรณ์, วรรณมาส สืบโถพงษ์, กิจจา บานชื่น
13 2564 การเปรียบเทียบคุณสมบัติผนังสำเร็จรูป  เตชิต ชื่นสุข, กิตติพงษ์ พูนพันธ์
14 2564 การพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได  ธนาวุฒิ เนียมพลย, พุทธิพงศ์ เครือแก้ว
15 2564 การพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได แบบพับได้  ภูมิพัฒน์ เหมือนพลอย, ศริรชัย ชูแก้ว
16 2564 การสร้างอุปกรณ์ประคองสกรูยึดฝ้า สำหรับช่างมือใหม่  ภิรมย์ญา สว่างกิจ, รุ่งนภา อรุณศรี
17 2564 การออกแบบโมเดลบ้านเน็คดาวน์ 3 มิติ รูปแบบประหยัดพลังงาน โดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro 2021  กาญจนา สุริวงษ์, อกนิษฐ์ เดชญุญมา
18 2564 เครื่องมือวัดขอชีดดิจิตอล  เกวลิน อินทร์บำรุง, ชนัญชิดา ทองล้วน
19 2564 ดอกสว่านถอนตะปูไฮเทค  สายบัว นนทรี, สิทธิชัย ขันแดง
20 2564 เสื้อสะท้อนแสงเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน  ชากร อินทร์มา, นราวิชญ์ คำเรืองบุญ
21 2564 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่อง Process cooling water plant The Creating and Efficiency Evaluation Of Process cooling water plant  นิธิ เสมาขันธ์, บัณฑร ปานตะโหนด, ภาณุกร โคกกระเทียม
22 2564 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต การเลื่อนที่สเต็ปเปอร์มอเตอร์พรอ้มแขนกลเคลื่อนย้ายขวดควบคุมโดย Arduino The Creationg and Efficiency of the Stepper Motor Motion Demonstation Kit with Bottle Movement Robot Controlled by Arduino  กิตติพศ ตุลาทอง, อนุพล วินทะไชย
23 2564 ชุดสาธิตการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารผ่านแอปพลิเคชั่น Demonstration of outdoor electrical via application  จักรินทร์ ใจประเสริฐฐ ถาวรชัย สนธิ
24 2564 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้ล้อแมคคานั่ม Creation and Efficiency Evaluation of Mobile Robot Experimental Kit Using Macanurn Wheels  กฤษกร ศิริเลี้ยง, ภาณุวัฒน์ พวกอิ่ม, มณฑล นิจรี
25 2564 การสร้างและออกแบบชุดทดลอง Internet of Things โดยใช้ application Blynk Creation and designing an Internet of Things experimental Kit Using application Blynk  รัฐภัทร สิงห์ทา, ราชันย์ สอนสืบ, ศศิกานต์ พันธ์จูม
26 2564 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตแขนกล Servo Motor คัดแยกสีควบคุมโดย Microcontroller Arduino The Creating and Efficiency Evaluation of a Servo Motor Robot Arm Color Sorting Demonstration Set Controlled by Microcontroller Arduino  ณัฐกานต์ กิจเจริญ, ธนาดุล เขียววงษ์
27 2564 การสร้างชุดฝึกการเขียนโปรแกรม Arduino Creating an Arduino Programming Practice Kit  ชไมพร แก้ววิงวอน, ดวงฤทัย ชาญหาลาภ, อัจฉริยะ มูลกัน
28 2564 การสร้างเครื่องล้างตะกร้า  จิรายุ นาคมะณี, ปฏิพัทธ์ คล้ามเคลือ, สาธิต มากุล
29 2564 การสร้างเครื่องลำเลียงไม้ไอศกรีม  ปฏิพล ยวงเงิน, อภิสิทธิ์ พ้องถิ่น
30 2564 การปรับปรุงกระบวนการนับชิ้นงานโดยใช้เครื่องชั่งเพื่อลดปัญหาการขาดบรรจุของฝ่าย Store FG  สนธยา โชติงาม, ภูริทัศน์ อินทรเนตร, วรัตม์ อินทร์ลี
31 2564 การออกแบบและสร้างชุดเจาะทำลายแผงยา  ดนุพร สุขเสงี่ยม
32 2564 การออกแบบและสร้างเพื่อลดของเสียในกระบวนการประกอบ  พรภวิษย์ สุพบ, แบงค์ชาติ แก้วร้อง
33 2564 การออกแบบและสร้างแม่พิมเดี่ยวสำหรับปั๊มฝาปิดเหล็กกล่อง  จิรวัฒน์ ทุมมา, ธีรภัทร ปรีชาจารย์, นภัทร ม่วงรอด
34 2564 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ผสมสำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนเพลต์รองประตูเปิดปิดตู้แช่  ชัชชานนท์ อ่อนก้อน, ธนวัฒน์ จันทราช, พิพัฒน์ สายขุน
35 2564 สร้างเครื่องพ่นทรายสำหรับทำความสะอาดแม่พิมพ์ขึ้นรูปถ้วย  อนันต์สิทธิ์ ขวัญเผือก, วัชรากร สำแดงเดช, นวัตกรณ์ โรจแสงแก้ว
36 2564 ออกแบบและสร้างเครื่องไบโอเวเตอร์  พัณกร ทับเรือง, วรายุ ปิ่นวิเศษ