ระบบบริหารจัดการงานสารบรรณ


เลขลงรับหนังสือบันทึกข้อความ [ทั้งหมด :  18  เรื่อง]

หมายเหตุ ข้อความในช่องแสดงข้อมูล "เรื่อง" เป็นตัวอักษรสีแสดง คือ เลขหนังสือนี้อยู่ในสถานะการจองเลข

ลำดับที่
เลขรับที่
เลขที่ของสำนัก
เรื่อง
วันที่ออกเลข
เวลาที่ออกเลข
ชื่อเจ้าของหนังสือ
สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน
การจัดการ
1 18/2566 สอก.2.2.005/2566 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณฯ ดำเนินโครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 10-01-2566 16.01 น. ผอ.วรรณมาส สืบโถพงษ์ อาชีวศึกษาบัณฑิต -
2 17/2566 สอก.2.1.006/2566 ขออนุมัติเบิกเงินชำระค่าใช้บริการไปรษณีย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 10-01-2566 16.00 น. จินตนา นาคสมบูรณ์ งานบริหารทั่วไป -
3 16/2566 สอก.2.2.004/2566 ขออนุญาตดำเนินโครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2566 10-01-2566 15.30 น. ผอ.วรรณมาส สืบโถพงษ์ อาชีวศึกษาบัณฑิต -
4 15/2566 สอก.2.3.006/2566 ขออนุมัติทำเล่มเอกสารโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 09-01-2566 13.30 น. ศึกษา นัยจิต สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ -
5 14/2566 สอก.2.3.005/2566 ขออนุมัติยืมเงินดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 09-01-2566 13.00 น. ศึกษา นัยจิต สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ -
6 13/2566 สอก2.3.008/2566 ขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มกราคม 2566 09-01-2566 11.55 น. ศึกษา นัยจิต สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ -
7 12/2566 สอก2.2.002/2566 ขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มกราคม 2566 09-01-2566 11.45 น. ศิริพร แก้วปาน อาชีวศึกษาบัณฑิต -
8 11/2566 สอก.2.1.005/2566 ขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มกราคม 2566 09-01-2566 11.30 น. ลัดดา สมนึก งานบริหารทั่วไป -
9 10/2566 สอก2.3.007/2566 ขออนุมัติพัฒนาระบบออกเลขหนังสือสารบรรณรูปแบบออนไลน์ 09-01-2566 10.20 น. มาโนช ห้วยหงษ์ทอง งานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ -
10 9/2566 สอก2.1.004/2566 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 09-01-2566 09.00 น. ลัดดา สมนึก งานบริหารทั่วไป -
11 8/2566 สอก2.3.004/2566 รายงานบทสรุปการเปิดหนังสือสารบรรณ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (จำแนกรายบุคคล) 04-01-2566 10.08 น. มาโนช ห้วยหงษ์ทอง งานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ -
12 7/2566 สอก2.1.003/2566 รายงานผลการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 04-01-2566 มาโนช ห้วยหงษ์ทอง งานประชาสัมพันธ์ -
13 6/2566 สอก2.1.002/2566 ขอรายงานผลและอนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 04-01-2566 11.08 น. รองฯ วิสุทธิ์ สิงห์สูง งานสารบรรณ -
14 5/2566 สอก2.1.001/2566 ขออนุมัติเบิกเงินชำระค่าบริากรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2565 04-01-2566 รองฯ วิสุทธิ์ สิงห์สูง สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน -
15 4/2566 สอก2.3.003/2566 ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ 03-01-2566 ผช.ชวลิต พึ่งโภคา สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ -
16 3/2566 สอก2.3.002/2566 ขออนุมัติเบิกเงินชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2565 03-01-2566 ผอ.ฑิพากร ทรงตระกูล สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ -
17 2/2566 สอก2.3.001/2566 ขออนุมัติเบิกเงินชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2565 03-01-2566 ผช.ชวลิต พึ่งโภคา สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ -
18 1/2566 สอก2.2.001/2566 ขออนุมัติเบิกเงินชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2565 03-01-2566 รองฯ เชาวัตน์ อาชีวศึกษาบัณฑิต -