ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 2


นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2


สืบค้นงานวิจัย


ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ สถาบันฯ
รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ระบบประกันคุณภาพ IVEQA

แผนการปฏิบัติราชการประจำปี/แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 

  แผนการบริหารความเสี่ยง
   แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


Copyright © 2015 Institute of Vocational Education Central Region 2
>>