ระบบบริหารจัดการงานวิจัย


ข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

ที่
ปีที่จัดทำ
ชื่อผลงาน
ผู้จัดทำ
1 2565 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านอาหาร สุโก้ย พระพุทธบาท  เบญจมาพร ปุยศัทธา, วาสนา สุขญาณกิจ
2 2565 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P's ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮอส์แบรนด์ของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อโลตัส โกเฟส อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  นิตยา ธวัขขัย, ครองขวัญ นัดพา
3 2565 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P's ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All café ของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นสาขาชุมชนดินสอพอง จังหวัดลพบุรี  อารียา อินทร์นอก
4 2565 แผนธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.แก็ดเจ็ต สาขาลพบุรี  อารยา เกิดโมลี
5 2565 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P's) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้าโฟกัสของผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรี กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.แก็ดเจ็ต สาขาลพบุรี  อาทิตยา มีชื่อ
6 2565 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ "ผลิตภัณฑ์คอหมูย่าง" กรณีศึกษา อังอัง คอหมูย่างลุยไฟ จังหวัดลพบุรี  รดีวรรธน์ ทรัพย์สุฤทธิ์
7 2565 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าว  ประภาศรี ดีเจิรญ
8 2565 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาระบบการบริหาร กรณีศึกษาของสำนักงานบัญชีรดานพเก้า  เพ็ญรัตน์ดา ตาทอง, ศิริพร นิรภัย
9 2565 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทำฟาร์มโคนมของรางวัลชีวิตฟาร์ม  ญาดาวรรณ สกุลเทียนทอง, ปิยมาศ ขอนพืช
10 2565 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2  พลอย จัตุรงค์
11 2565 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านคาเฟ่อยู่เย็นเป็นสุข  วนิดา ยิ่งประยูร, เอนก จันทร์ขิ่น
12 2565 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P's) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงามแบบน้ำสำเร็จรูปพร้อมดื่มของผู้บริโถคกรณีศึกษา ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ณัฐิลักษณ์ แก้วงาม, พรทิพย์ คล่องอาสา
13 2565 การศึกษาระบบบัญชี ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกกล้วยหอมของไร่ไพวัลย์ ตำบลชอบม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  จารุวรรณ เอี่ยมวิจารณ์, นันทพร บุญขุนยัง
14 2565 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว  ปราภาศรี ดีเจริญ
15 2565 การศึกษาและวางระบบบัญชีธุรกิจซื้อขายวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษาร้าน  จริยา ทรัพย์มาก, ฑิตยา เทศนา
16 2565 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลถนนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  ฐานิตา เรืองฤทธิ์, ภัครมัย อ่อนจันทร์
17 2565 การศึกษาและจัดวางระบบบัญชีต้นทุน กรณีศึกษาร้านเค้ก เพื่อน&เพลง  พีรวัฒน์ วงษ์โพธิ์, วีรพล สมปาน
18 2565 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  ธิติมา ละอองบัว, วิระยา ศรีดี
19 2565 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้โปรแกรม NEW GFMIS  กรรณิการ์ แก้วสิงห์, อทิพร ศรีสวัสดิ์
20 2565 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ปิยะพร บุญพูล, ศุภสุตา ไตรสกุล
21 2565 การศึกษาผลกระทบและกลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีต่อธุรกิจร้านอาหาร (SMEs) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  จุฑามาศ น้อยโมลา, อาทิตญา บุญมี
22 2565 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวพันธุ์ กข41 กับพันธุ์หอมปทุม  จิรัชญา จันทรมณีกุณ, สุดารัตน์ สืบสืงห์
23 2565 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  นิติพร สว่างบุญรอด, สาธินี นุชอยู่
24 2565 ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกใช้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  วรมิตา คงคามี, พรนัชชา พุดเผือก
25 2565 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  กนกนิภา ทรัพย์ภาลี, ธนภรณ์ จันทร์มณี
26 2565 การศึกษาระดับความรู้ความเข้าเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคลากรในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  นภสร พยุงวงษ์, พิมลวรรณ พันธุ์รัตน์
27 2565 การศึกษาผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  ชฎาภรณ์ ประไพศรี, ยลดา ศรีชมพู
28 2565 การศึกษาปัญหาการจัดทำบัญชีครัวเรือน ของประชาชนหมุ่บ้านดอนเจดีย์หักหมู่ที่ 8 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  วาสนา โกมล, ฟารีดา ศรีวิโรจน์
29 2565 การศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  อรุโณทัย ขำศรี, พัชรประภา พรหมเผือก
30 2565 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2565  กมลลักษณ์ ทรัพย์หวี, สุทธิญา ภู่เขียว
31 2565 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของผู้ปฏิบัติงานบัญชีในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังกวัดพระนครศรีอยุธยา  ชนิสรา เจียมทอง, สุดารัตน์ รื่นเพียร
32 2565 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่าประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในกองปลัดบัญชี กรมพลาธิการทหารบก ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  กรกนก โพธิ์ขวัญ, อาทิตยา บุญบาง
33 2565 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนสินค้าแปรรูปปลาส้มของฝากประจำ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  จุฑารัตน์ ทองย้อย, ปนัดดา นิลลิกา
34 2565 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรณีศึกษาเกษตรกรในหมู่ที่ 8 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ปัทมาภรณ์ สวนดอกไม้, วริชชา ออกแมน
35 2565 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนการปลูกผักออร์แกนิคของกลุ่มเกษตรกร หมู่ 7 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  กมลพร อินโส, สุรีย์พร หลินเจริญ
36 2565 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร ตำบลประศุกอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  พัชราภรณ์ เครือทัต, รัชนีกร สิงห์ประเสริฐ
37 2565 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีศึกษา กิจการเจ้าของคนเดียวของสำนักงานบัญชีถูกต้อง  ภควดี ตรีสมุทร, ภคินี สีหาราช
38 2565 ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ผสมสำหรับขึ้นรูปผลิตบานพับประตูจากเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304  ชัษกร เผือกเพ็ง, เมธา รัศมี
39 2565 ออหแบบและสร้างเครื่องกัดอัตโนมัติ 3 แกน  พงศกร บุญเพ็ชร์,พงศวีร์ สอนเถื่อน และสุกัญญา ชอบธรรม
40 2565 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์เดี่ยวขึ้นรูปสำหรับปั๊มขึ้นรูปบานพับประตูแช่  ยศนันทน์ กุลมาตร์, ธนพล แย้มศรี
41 2565 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์เดี่ยวสำหรับขึ้นรูปสต๊อปเปอร์บานประตู  ญัชพล นาคสถิตย์, แบงค์ โทรัตน์
42 2565 การออแบบและสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก  ธีรพัฒน์ สุขใจดี, ชาคร เกตุคง และชนัญชิฎา เอี่ยมชัย
43 2565 การศึกษาอิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าในกระบวนการเชื่อมมิก (MIG) ต่อแนวเชื่อม โดยใช้วิธีตรวจสอบแนวเชื่อมแบบไม่ทำลาย (NDT)  วริศรา ปั้นทอง, ปกรณ์ พักผ่อน, และสุภกินห์ ศรีน้อย
44 2565 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีอาร์เอ็นการบัญชี  วิลาสินี บุญชูศร
45 2565 การพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได  เมธินี สุภหัสดิ์, ศศิธร คุณฑี, พุทธิพงศ์ เครือแก้ว
46 2565 การสร้างบล็อกประคองสกรูยึดฝ้าสำหรับช่างมือใหม่  พนา จันทร์ศิริ, ภิรมย์ญา สว่างกิจ, รุ่งนภา อรุณศรี
47 2565 การศึกษาอิทธิพลความเร็วรอบ และอัตราการป้อนในการเชื่อมด้วยการเสียดทาน แบบกวนอลูมิเนียม 6063 ความหนาต่่างกันด้วยตัวกวนทรงเรียว  ชนัญดร มีมุข, วรพงษ์ สว่างศรี, สมเกียรติ นุชพงษ์, อดิศร เปลี่ยนดิษฐ์
48 2565 อิทธิพลของโลหะเชื่อมอะลูมิเนียมในการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมต่อสมบัติชั้นผิวเคลือบผิวเหล็กกล้าคาร์บอน S45C  ประจักษ์ บัวอาจ, ไพศาล เอี่ยมมี, อดิศร เปลี่ยนดิษฐ์, สุวัฒ ภูเภา
49 2565 การพัฒนาชุดทดลองการควบคุมสายพานลำเลียงด้วยพีแอลซี สำหรับวิชาระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ  สมโภชน์ ตามสายลม
50 2565 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อการจัดการต้นทุนสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  นงเยาว์ บุญริน, ปราณี ช้างวงษ์
51 2565 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิต  จักรินทร์ คงสิบ
52 2565 การพัฒนาคุณภาพอิฐผสมเส้นใยฟางข้าว แบบคามแห้งธรรมชาติ  กนกวรรณ์ วงษ์เมือง
รุ่งระวี ขำกล่ำ
53 2565 การพัฒนาเสื้อเซฟตี้ติกไฟ LED ในการทำงานตอนกลางคืน  นฤปนาท ประเสริฐสันติสุข
วรวุฒิ กลีบบัว
54 2565 การพัฒนาหมวกนิรภัยติดไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์  ณัฐพล กองสุรินทร์, ดนัย ศรีประภา
55 2565 การพัฒนาหมวกนิรภัยบันทึกวีดีโอ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  กริชชนะ เข็มวงษ์, ภูมิศักดิ์ วัฒนะธรรม
56 2565 การสร้างอุปกรณ์ช่วยประคองลดแรงเหวี่ยง ในงานนั่งร้าน  พงศภัค แป้นแก้ว, นนท์ธวัช พุ่มดอกแก้ว
57 2565 การสร้างอุปกรณ์ช่วยยกไม้ฝาผนังเพื่อช่วบในการติดตั้งคนเดียว  กิตติญา อ่ำไพบุลย์
58 2564 เครื่องมือวัดขอชีดดิจิตอล  เกวลิน อินทร์บำรุง, ชนัญชิดา ทองล้วน
59 2564 การสร้างและ หาประสิทธิภาพชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
(Constructionand Efficiency of an Robotic 5 Axix By Microcontroller System Experimental Set)
 ปรารถนา ราชสุภา, แก้วกัลยา ราชสุภา, กฤษณะ บุพศิริ, ภัทรพงศ์ ปานหิรัญ, ณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน
60 2564 การออกแบบโมเดลบ้านเน็คดาวน์ 3 มิติ รูปแบบประหยัดพลังงาน โดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro 2021  กาญจนา สุริวงษ์, อกนิษฐ์ เดชญุญมา
61 2564 การสร้างอุปกรณ์ประคองสกรูยึดฝ้า สำหรับช่างมือใหม่  ภิรมย์ญา สว่างกิจ, รุ่งนภา อรุณศรี
62 2564 การพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได แบบพับได้  ภูมิพัฒน์ เหมือนพลอย, ศริรชัย ชูแก้ว
63 2564 การพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได  ธนาวุฒิ เนียมพลย, พุทธิพงศ์ เครือแก้ว
64 2564 การเปรียบเทียบคุณสมบัติผนังสำเร็จรูป  เตชิต ชื่นสุข, กิตติพงษ์ พูนพันธ์
65 2564 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ ทางคณิตศาสตร์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องเมทริกซ์ของนักศึกษา ชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
 พิเชษฐื พิพทย์ไธสง, เปรมปรี ยังคุ้มญาติ, ธนวิชญ์ ชินรัตน์
66 2564 การศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จตามความคิดเห็น ของผู้ประกอบการธุรกิจและนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  รณภูมิ นาคสมบูรณ์, วรรณมาส สืบโถพงษ์, กิจจา บานชื่น
67 2564 การออกแบบและสร้างโปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  วิรัตน์ พานทอง, พนา จันทร์ศิริ
68 2564 การศึกษาการใช้กรวดแทนหินในงานคอนกรีต  ทะยาน จงณรงค์ชัย, ฑิพากร ทรงตระกูล
69 2564 การสร้างเครื่องล้างตะกร้า  จิรายุ นาคมะณี, ปฏิพัทธ์ คล้ามเคลือ, สาธิต มากุล
70 2564 ออกแบบและสร้างเครื่องไบโอเวเตอร์  พัณกร ทับเรือง, วรายุ ปิ่นวิเศษ
71 2564 สร้างเครื่องพ่นทรายสำหรับทำความสะอาดแม่พิมพ์ขึ้นรูปถ้วย  อนันต์สิทธิ์ ขวัญเผือก, วัชรากร สำแดงเดช, นวัตกรณ์ โรจแสงแก้ว
72 2564 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ผสมสำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนเพลต์รองประตูเปิดปิดตู้แช่  ชัชชานนท์ อ่อนก้อน, ธนวัฒน์ จันทราช, พิพัฒน์ สายขุน
73 2564 การออกแบบและสร้างแม่พิมเดี่ยวสำหรับปั๊มฝาปิดเหล็กกล่อง  จิรวัฒน์ ทุมมา, ธีรภัทร ปรีชาจารย์, นภัทร ม่วงรอด
74 2564 การออกแบบและสร้างเพื่อลดของเสียในกระบวนการประกอบ  พรภวิษย์ สุพบ, แบงค์ชาติ แก้วร้อง
75 2564 การออกแบบและสร้างชุดเจาะทำลายแผงยา  ดนุพร สุขเสงี่ยม
76 2564 การปรับปรุงกระบวนการนับชิ้นงานโดยใช้เครื่องชั่งเพื่อลดปัญหาการขาดบรรจุของฝ่าย Store FG  สนธยา โชติงาม, ภูริทัศน์ อินทรเนตร, วรัตม์ อินทร์ลี
77 2564 การสร้างเครื่องลำเลียงไม้ไอศกรีม  ปฏิพล ยวงเงิน, อภิสิทธิ์ พ้องถิ่น
78 2564 ดอกสว่านถอนตะปูไฮเทค  สายบัว นนทรี, สิทธิชัย ขันแดง
79 2564 การสร้างชุดฝึกการเขียนโปรแกรม Arduino Creating an Arduino Programming Practice Kit  ชไมพร แก้ววิงวอน, ดวงฤทัย ชาญหาลาภ, อัจฉริยะ มูลกัน
80 2564 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตแขนกล Servo Motor คัดแยกสีควบคุมโดย Microcontroller Arduino The Creating and Efficiency Evaluation of a Servo Motor Robot Arm Color Sorting Demonstration Set Controlled by Microcontroller Arduino  ณัฐกานต์ กิจเจริญ, ธนาดุล เขียววงษ์
81 2564 การสร้างและออกแบบชุดทดลอง Internet of Things โดยใช้ application Blynk Creation and designing an Internet of Things experimental Kit Using application Blynk  รัฐภัทร สิงห์ทา, ราชันย์ สอนสืบ, ศศิกานต์ พันธ์จูม
82 2564 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้ล้อแมคคานั่ม Creation and Efficiency Evaluation of Mobile Robot Experimental Kit Using Macanurn Wheels  กฤษกร ศิริเลี้ยง, ภาณุวัฒน์ พวกอิ่ม, มณฑล นิจรี
83 2564 ชุดสาธิตการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารผ่านแอปพลิเคชั่น Demonstration of outdoor electrical via application  จักรินทร์ ใจประเสริฐฐ ถาวรชัย สนธิ
84 2564 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต การเลื่อนที่สเต็ปเปอร์มอเตอร์พรอ้มแขนกลเคลื่อนย้ายขวดควบคุมโดย Arduino The Creationg and Efficiency of the Stepper Motor Motion Demonstation Kit with Bottle Movement Robot Controlled by Arduino  กิตติพศ ตุลาทอง, อนุพล วินทะไชย
85 2564 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่อง Process cooling water plant The Creating and Efficiency Evaluation Of Process cooling water plant  นิธิ เสมาขันธ์, บัณฑร ปานตะโหนด, ภาณุกร โคกกระเทียม
86 2564 เสื้อสะท้อนแสงเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน  ชากร อินทร์มา, นราวิชญ์ คำเรืองบุญ
>